Data: Niedziela, 19 Wrzesień 2021 22:18


Zespół Tańca Nowoczesnego OSiR Dance Studio

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
TANECZNYCH / AKROBATYCZNYCH

imię i nazwisko uczestnika zajęć:
data urodzenia:
nazwa szkoły/przedszkola:
imiona rodziców/opiekunów:
adres zamieszkania:
adres e-mail rodzica/opiekuna:
telefon(y) do kontaktu:

własnoręczny podpis:


Deklaruję udział mojego dziecka w zajęciach tanecznych/akrobatycznych.
Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka umożliwia udział w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca.

1) Zobowiązuję się do dokonywania płatności (opłata zgodna z obowiązującym cennikiem na wskazany rachunek bankowy-na stronie dbst.pl w menu cennik) za zajęcia taneczne/akrobatyczne.
Zasady płatności:
- opłat prosimy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca.
- nie ma odpisów za pojedyncze nieobecności.
- koszt pojedynczego zajęcia jest wyższy od kwoty regularnej o 10 zł (można z takiej opcji
skorzystać w przypadku dłuższej nieobecności związanej z chorobą, płacimy wówczas jak za pojedyncze zajęcie,
a nie całą opłatę miesięczną).
W przypadku rezygnacji z zajęć zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia drogą mailową oraz dokonania opłaty za miesiąc w którym nastąpiła rezygnacja.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Studio Tańca DBST wyłącznie na potrzeby organizowania zajęć tanecznych/akrobatycznych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na mój adres e-mail.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w działaniach informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Studio Tańca DBST.
Wyrażona zgoda będzie obowiązywać na czas uczestnictwa dziecka w zajęciach tanecznych/akrobatycznych.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


Uprzejmie proszę o wydrukowanie, podpisanie oraz przesłanie (skan/zdjęcie) deklaracji drogą mailową. Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty!